Close

PUBLIKACE

Veškeré prozatím dosažené výsledky byly prezentovány na konferenci „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“ a v časopise Úroda.


Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního na výnos zrna

Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka, P.

Cílem této práce bylo hodnocení potenciálu fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního odrůdy Francin na růst a vývoj rostlin a zároveň na hospodářský výnos. Fyzikální ošetření osiva bylo provedeno plazmatem typu Gliding Arc generovaného při atmosférickém tlaku. Osivo bylo za stálého míchání ze vzdálenosti 10 cm vystaveno plazmatickému výboji po dobu 4 minut. Biologické ošetření osiva bylo zajištěno pomocí hub Metarhizium anisopliae a Trichoderma virens. Osivo bylo vyseto v maloparcelkovém pokusu. Z výsledků vyplývá, že rostliny ošetřených variant vykázaly o 2,3 % až 11,3 % vyšší počet odnoží ve srovnání s kontrolní variantou a zároveň rostliny vytvořily větší počet klasů. U kontrolní varianty byl výnos 7,02 t.ha

Ječmen pdf

Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem

Vernerová K., Jelínková I., Čurn V., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Špatenka P.

V tomto experimentu byly zkoumány potenciální účinky ošetření nízkoteplotní plazmou na změny smáčivosti povrchu ošetřeného osiva ozimé řepky. Osivo bylo ošetřeno nízkoteplotní plazmou pomocí mikrovlnného výboje. Z ošetřeného a neošetřeného osiva bylo náhodně vybráno z každé skupiny 30 semen k dalším analýzám. Při sledování rozdílu váhového přírůstku semen během absorpce vody v průběhu 8 h, vykazovala ošetřená semena vyšší váhový přírůstek v rozmezí naměřené škály hodnot. Porovnávání rozdílu ve tvaru a kompaktnosti kapky vody pomocí mikroskopu, taktéž ukazuje na zvýšení smáčivosti povrchu ošetřeného osiva.

Řepka1 pdf

Nízkoteplotní plazma – možné využití v semenářství

Čurn V., Špatenka P., Bohatá A., Havelka Z., Strejčková M., Beran J.

Česká republika patří k zemím s vyspělým systémem šlechtění rostlin a rozvinutým semenářstvím, s širokým semenářským trhem a dostatečným rozsahem tuzemských odrůd. Česká republika rovněž patří mezi státy s dlouholetou semenářskou tradicí. Stejně tak je na dobré úrovni i šlechtitelská a semenářská legislativa odrážející zejména vývoj v Evropské unii a nové výzkumné trendy. Současná globalizace a otevřenost trhu vytváří ale vysoce konkurenční podmínky pro domácí šlechtitele i producenty osiv. Pro dosažení úspěchu není pak možné snižovat cenu osiv na úkor jejich kvality, ale naprosto prvořadým požadavkem musí být kvalita osiva, odrůdová pravost a čistota, produkce osiv o vysoké biologické a semenářské hodnotě získávaného za využití moderních šlechtitelských technik a semenářských technologií.

Řepka2 pdf